home

Welkom op de website van de wadloopexamencommissie. Via deze website word je zo goed mogelijk geïnformeerd over wat er nodig is om de status van wadloopgids te kunnen bemachtigen. Indien je slaagt kun je een vergunningaanvraag bij de provincie Frylsân indienen om zelfstandig als wadloopgids te gaan wadlopen of kun je bij een wadlooporganisatie als wadloopgids fungeren. Op deze pagina word je stap voor stap meegenomen in algemene informatie, en via de tabbladen vind je respectievelijk de informatie die specifiek gericht is op de examendata, het opgaveformulier, de eindtermen en hoe je in contact komt met de wadloopexamencommissie.

Waarom een wadloopexamencommissie?

Wadlopen is een risicovolle activiteit in een beschermd werelderfgoed. Omwille van de veiligheid van de wadlopers, worden er eisen gesteld aan de kennis en kunde van wadloopgidsen. Door dit te toetsen via een examen wordt geborgd dat de wadloopgids op een verantwoordelijke manier invulling kan geven aan zijn/haar rol en over voldoende kennis van het Wad beschikt.

Wat is de rol van de provincie Fryslân?

Tot 2020 werd het examen afgenomen door het bevoegd gezag, namelijk de provincie Fryslân die deze taak op zich heeft genomen voor het gehele waddengebied. Sinds dit jaar is deze taak belegd bij (een delegatie van) de wadlooporganisaties, namelijk de wadloopexamencommissie. De Veiligheid Adviescommissie Wadlopen houdt toezicht op de kwaliteit van de opleiding en onafhankelijkheid van de door examencommissie gehouden examen. De provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland hebben criteria vastgesteld waaraan een wadloopgids dient te voldoen en over welke kennis hij/zij dient te beschikken. Bij de provincie Fryslân kan men een vergunning aanvragen.

Om belangenverstrengeling te voorkomen en een goede afweging te borgen, is er sprake van een minimum aantal van 2 examinatoren. Aanvullend zijn alle examinatoren niet gekoppeld aan de organisatie waar de aspirant van afkomstig is.

Wat is er nodig om examen te kunnen doen?

Het belangrijkste is dat je aantoonbaar ervaring en kennis hebt met wadlopen in de rol van gids in opleiding (GIO). Verschillende organisaties staan open om nieuwe gidsen op te leiden. Meestal wordt het eerste wadloopjaar ingevuld als aspirant gids in opleiding , waarmee over en weer een goede inschatting kan worden gemaakt of je de potentie hebt (qua tijd, conditie en persoonlijkheid) om gids te worden. Als de bereidheid er aan weerskanten is, start het traject van GIO. Daarbij word je meestal gekoppeld aan een mentor, die je letterlijk en figuurlijk meeneemt in zijn kennis en kunde, zijn voorbereiding op de tochten en bepaalde afwegingen die hij maakt als gids. Ook maak je van iedere tocht een verslag, en word je formeel en informeel geschoold in allerlei theorieën die noodzakelijk zijn voor de rol van wadloopgids. Denk aan de invloed van het weer (meteorologie) allerlei aspecten die van invloed zijn op de waterstand (hydrologie), maar ook het bedienen van een marifoon en EHBO. Navigeren, begeleiden van een groep, het opzetten van een tocht en een bijbehorend tijdschema horen hier ook bij. De manier van opleiden kan per opleider/organisatie verschillend zijn.

Als jouw opleider/wadlooporganisatie van mening is dat je bekwaam bent om intern gids te worden, doe je daar een praktijkexamen. Hierbij heb je tijdens een wadlooptocht met deelnemers de rol van hoofdgids, waarbij een of meerdere gidsen examinator zijn en je beoordelen. Het behalen van deze interne praktijkexamen is een voorwaarde om examen te kunnen doen bij de wadloopexamencommissie.
Wanneer je examen wil doen voor wadloopgids moet je ook daarvoor door je opleider/organisatie worden beoordeeld en moeten zij aangeven dat je bij hen de opleiding met succes hebt afgerond voor een bepaalde route en dat men vertrouwen heeft in jou als zelfstandig wadloopgids.

Hoe wordt er geëxamineerd?

Als je het praktijkexamen hebt gehaald kun je een mondeling theoretisch examen doen(dus niet op het wad). Daarbij is er allereerst ruimte voor introductie; voorstellen, je motivatie, je ervaring en je onderbouwing. Vervolgens zal er een gesprek plaatsvinden, waarbij de examinatoren vragen stellen en doorvragen aan de hand van een aantal casussen met de waterkaart en de getijdentabel op tafel.
De eindtermen wadloopgids, die ook op deze website vindbaar zijn en vastgesteld door de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland, zijn daarbij leidend in de oordeelvorming.
Waar de vragen betrekking op hebben, zal afhankelijk zijn van je ervaring en voor welke tocht(en)/route je examen doet. Na afloop zal de examencommissie zich zo’n 10 minuten terugtrekken en tot een oordeel komen. Dit wordt ter plekke met je gedeeld. In zijn totaliteit duurt het examen ongeveer twee uren. In enkele gevallen kan bij twijfel aanvullend een praktijkexamen worden afgenomen, waarbij één van de examinatoren aanwezig is tijdens een wadlooptocht.
Indien je slaagt (via het theoretische examen of pas na het aanvullende praktijkexamen), word je per mail geïnformeerd over hoe je vervolgens de vergunning voor zelfstandig wadloopgids kunt aanvragen bij Provincie Fryslân. Indien je niet of gedeeltelijk slaagt (bijvoorbeeld maar voor een beperkt aantal tochten), is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de uitslag van het examen.

Opnieuw examen doen
 
Wanneer je je vergunning wil uitbreiden of wanneer je niet geslaagd bent voor je examen kun je opnieuw examen doen. Je moet je dan weer opnieuw opgeven via deze site en ook weer een nieuwe referentie bijvoegen van je opleider/organisatie. Je hoeft niet opnieuw 50 tochten gelopen te hebben, wel moeten tochten gelopen zijn in voor de aanvraag relevante gebieden.
 
Wanneer je niet slaagt voor je examen zullen de examinatoren je meteen na het examen uitleggen waarom je niet geslaagd bent en waar je nog aan moet werken. Er wordt ook een kort verslag opgemaakt waarin wordt aangegeven op welke onderwerpen van de eindtermen je onvoldoende presteerde, dit wordt aan jou en je opleider/organisatie toegestuurd zodat jullie daarmee verder kunnen. 

Wat zijn de kosten?

Om de kosten van de examencommissie te kunnen dekken vragen wij voor het doen van een examen € 250,00. 

Hoe nu verder?

Indien je denkt te kunnen voldoen aan de bovenstaande informatie (lees de eindtermen goed door!) kan je via de tabbladen de examendata bekijken en je via het opgaveformulier aanmelden. Je aanmelding wordt door de commissie beoordeeld en wanneer deze voldoet aan de eisen krijg je een factuur toegestuurd om de kosten van het examen te voldoen. Wanneer je dit hebt overgemaakt krijg je bericht dat je bent toegelaten tot het examen. Dan zien we je graag terug tijdens het examen. Tot dan en succes met voorbereiden!

 

 

 

 

 

 


home

Leden Examencommissie

De wadloopexamencommissie bestaat uit momenteel 7 leden, namens 8 organisaties. De samenstelling is als volgt:

  • Jaap Baalbergen, Wadloopcentrum Fryslan
  • Eric van Santen, Dijkstra Wadlooptochten
  • Melle ten Kate, De Vrije Wadlopers
  • Uhmra van der Kooi, Uithuizer Wad
  • Lammert Kwant, Wadgidsengroep Noord Nederland/Fryske Waedrinners
  • Jan Oome, GWV Arenicola (voorzitter)
  • Sven van IJzendoorn, Stichting Wadloopcentrum Pieterburen

Bestuur Stichting Wadloopgids Examen Commisie

  • Jan Oome, GWV Arenicola (voorzitter) Tel. 06 46638866
  • Mark de Waard (penningmeester/secretaris)

Kantoormedewerker

  • Esther Toxopeus


home